Doprava nad 2.500 Kč zdarma. Ke každé objednávce vzorky zdarma.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Naše milé zákaznice a milí zákazníci,

také ochrana vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá.  Proto jsme vypracovaly tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, abychom Vás informovaly o tom, jak společnost 2LIPE s.r.o. (dále jen „my“ nebo „Společnost“) Vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním našich služeb internetového obchodu na3se.store.

Abychom byly schopny řádně plnit své smluvní povinnosti, ke kterým jsme zavázány, je pro nás zpracování vašich osobních údajů nezbytné. Při poskytování služeb souvisejících s provozováním internetového obchodu, nám vznikají dokonce zákonné povinnosti, ze kterých povinnost vaše údaje zpracovávat a po určitou dobu je uchovávat přímo vyplývá. Nicméně v celém procesu v rámci poskytování našich služeb vždy dbáme v nejvyšší možné míre na ochranu vašeho soukromí i osobních údajů.

Co za osobní údaje a jakým způsobem je zpracujeme se dočtete v tomto dokumentu.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména našich zákazníků a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat.

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Vaše Lída a Petra

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost 2LIPE s.r.o., se sídlem Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany IČ: 107 19 628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 347217.

Aktuální kontaktní údaje naleznete na adrese www.na3se.store v sekci Kontakty. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Abychom vám mohli poskytovat jednotlivé služby spojené s prodejem zboží na internetovém obchodě na3se.store, potřebujeme znát a dále zpracovávat Vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy (případně náš oprávněný zájem zejména pokud je zákazníkem právnická osoba a zpracováváme osobní údaje jejích kontaktních osob). Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění tohoto smluvního vztahu. Při poskytování našich služeb nám rovněž vznikají zákonné povinnosti, v rámci kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Účel zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem poskytování služeb a správy Vašeho zákaznického účtu. Některé údaje, které o Vás máme k dispozici, zpracováváme i po ukončení smlouvy. Osobní údaje zpracováváme zejména pro účely:

 • Poskytování služeb. Osobní údaje zpracováváme při poskytování služeb zákazníkům, a to na základě plnění smluvního vztahu. Pro tyto účely Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění smlouvy a/nebo našeho oprávněného zájmu (zejména v případě, kdy s námi jednáte jako zaměstnanec nebo jiná pověřená osoba odběratele či zákazníka a nemáme s vámi z tohoto důvodu žádný smluvní vztah). V takovém případě Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, případně po dobu nezbytnou pro splnění smluvních závazků vyplývajících z příslušné smlouvy.
 • Reklamace. Pokud se budete domnívat, že námi prodej našeho zboží neproběhl v souladu s našimi pravidly, máte právo na reklamaci. Povinnost zpracovávat vaše osobní údaje je rovněž součástí smluvního plnění mezi Společností a vámi. Více informací o postupech a pravidlech reklamace naleznete v našich obchodních podmínkách na www.na3se.store/obchodni-podminky
 • Určení, výkon a obhajoba právních nároků. Po ukončení poskytování služeb můžeme rovněž po dobu trvání promlčecích lhůt uchovávat některé z Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků.
 • Účetní doklady. Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách). Podle našich platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o DPH) máme povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i Vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

Rozsah a zdroje zpracovávaných údajů. Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci smluvního ujednání a při užívání našich služeb. Jedná se zejména o následující údaje:

 • Identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště či místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu);
 • kontaktní údaje (Vaše emailová adresa a telefonní číslo);
 • údaje o využívání služeb (zejména údaje o provedených nákupech včetně jejich historie).

Zdroje osobních údajů. Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního či jiného právního vztahu a jeho průběhu. Některé osobní údaje můžeme dále ověřovat a/nebo přímo získávat z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

DALŠÍ SLUŽBY A JINÉ OPERACE

Dále vám poskytujeme následující služby, při kterých rovněž dochází ke zpracování osobních údajů, a to po níže vymezenou dobu, pro níže vymezené účely a na základě níže vymezených právních základů:

 • MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Vaše osobní údaje můžeme dále využívat pro zasílání novinek o našich službách a jiných obchodních sdělení související s našimi službami. Jedná se zejména o novinky týkající se našich služeb a produktů, které by pro Vás mohly být na základě Vašeho předchozího využívání našich služeb relevantní. Novinky vám můžeme zasílat prostřednictvím Vašich kontaktních údajů. V žádném případě vám však nebudeme zasílat obchodní sdělení týkající se třetích osob. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem na informování našich zákazníků o novinkách v rámci Společnosti či doručování jiných obchodních sdělení. Pokud vznesete námitky proti takovému zpracování Vašich osobních údajů, bez dalšího přestaneme tyto osobní údaje pro účely marketingových sdělení zpracovávat.

Rozsah zpracovávaných údajů. Abychom vám mohli zasílat relevantní marketingová sdělení, využíváme zejména následující osobní údaje:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení);
 • kontaktní údaje (korespondenční adresa, emailová adresa či telefonní číslo).

Účel a doba zpracování. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím v nabídce našich služeb, které pro Vaše potřeby považujeme za relevantní. Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi vámi a Společností.

 • COOKIES

Při návštěvě našich webových stránek zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání našich webových stránek zákazníky.

SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Příjemci osobních údajů - osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s poskytováním našich služeb, zejména např. administrativní podporu, poskytování softwarových nástrojů apod.

Záruky zpracování - se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů jako tyto Zásady zpracování osobních údajů.

ZABEZPEČENÍ DAT

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k Vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uložena osobní údaje a další opatření.

VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o Vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže.

-      ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ VAŠICH PRÁV

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení zpracování, v souladu s Vaším požadavkem, každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle těchto Zásad zpracování osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit následujícími způsoby:

 • Písemně s ověřeným podpisem, zasláním na adresu sídla společnosti 2LIPE s.r.o., Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany
 • E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu info@na3se.store

Pokud budete uplatňovat svá práva, můžeme Vás požádat o poskytnutí některých dodatečných osobních údajů, které jste nám dříve již sdělili. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu ve složitých případech prodloužit o další dva měsíce.

-      OPRAVA VAŠICH OSOBNÍH ÚDAJŮ

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které s námi sdílíte. Pokud máte vytvořen zákaznický profil, můžete některé údaje upravit přímo pro přihlášení do zákaznického profilu. Pokud některé údaje není možné opravit prostřednictvím Zákaznického profilu a /nebo do tohoto portálu nemáte přístup, svá práva můžete uplatnit výše uvedenými způsoby.  

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Vaše osobní údaje.

-      VYMAZÁNÍ VAŠICH OSOBNÍH ÚDAJŮ

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání Vašich osobních údajů, a to výše uvedenými způsoby.

Pokud nás kontaktujete s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny Vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud jste nám souhlas dříve poskytli.

-      ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Můžete tak učinit výše uvedenými způsoby. V takovém případě Vaše osobní údaje smažeme.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z Vaší strany.

-     ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PŘENOSITELNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požadovat informaci o tom, zda o Vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se Vaší osoby. Většina údajů je vám automaticky zpřístupňována prostřednictvím zákaznického profilu. V případě, že si chcete potvrdit rozsah údajů, které o Vás zpracováváme a/nebo pokud nemáte zřízen zákaznický profil, kontaktujte nás prosím výše uvedenými způsoby.  

Pokud budete požadovat přenos Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo Vašeho souhlasu, můžete nás požádat o jejich přenos přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelný. 

-      PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (např. pokud zpracováváme Vaše údaje jakožto kontaktní osoby našeho zákazníka), máte právo z důvodu týkajícího se Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, tak bez dalšího přestaneme Vaše údaje pro tento účel zpracovávat.

Námitky proti zpracování můžete vznést výše uvedenými způsoby.

-      OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit výše uvedenými způsoby.

-      STÍŽNOST U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

AKTUALIZACE ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Průběžně můžeme tyto Zásady zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad zpracování osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: www.na3se.store/zpracovani-aochrana-osobnich-udaju. O podstatných změnách Vás budeme informovat prostřednictvím vámi sdělené emailové adresy před datem jejich účinností.

 

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2022